โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
และงานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเบาหวาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

       ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไข โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเกิดการประสานงาน การให้ความรู้ การส่งคนไข้ รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกัน เกิดความเข้าใจตรงกันนำไปสู่การให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเพื่อน้อมนำแนวคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์และศึกษา สามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับตัวเองทางวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เป็นเบาหวานมีทัศนคติที่ดีจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมในสัมมนาจะมีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำบุญถวายสังฆทานร่วมกัน ที่วัดสมุทรโคดม เสวนา “การเรียนรู้ การเข้าถึงใจของผู้รักษา ผู้ป่วย และญาติ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Diabetes Educator และเป็นการปิดภาคเรียนที่1ของนักศึกษาหลักสูตร Si. CDE รุ่น1 ปี 2560”
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 47 คน โดยแบ่งเป็น
        1. ทีมผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน
        2. ทีมอาจารย์ จำนวน 4 คน
        3. ทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายโภชนาการ จำนวน 4 คน
        4. ฝ่ายการพยาบาลจากงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 4 คน
        5. ทีมกิจกรรมและทีมบริหารจัดการ จำนวน 14 คน
       ผลการจัดสัมมนาในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมกันจัดสัมมนาในครั้งนี้