รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ รับรางวัล TTF AWARD ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ที่หนังสือ “การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี“ ได้รับรางวัล TTF AWARD ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.  2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร