ศิริราชจัดมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.45 น. ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560“Value-Based Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง” พร้อมชมนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพของทุกภาควิชา/หน่วยงานของศิริราช ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น KM Award Lean R2R Award และ R2R Award โดยมี  ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1  จากนั้น เวลา 09.45 น. ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน Thailand 4.0 และศิริราชสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

        งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560 “Value-Based Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง” จัดขึ้นโดยงานพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยจากงานประจำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสื่อสารให้เห็นภาพรวมของการดำเนินการและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และภายนอกคณะฯ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก เป็นการแสดงนิทรรศการ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น KM Award Lean R2R Award และ R2R Award ส่วนที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 ซึ่งมีการเชิญวิทยากรภายในและภายนอกที่เชี่ยวชาญมาบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ # 9 พ.ย. เรื่อง “R2R ถอดรหัสการสร้างคน สู่องค์กรสมรรถนะสูง “Big data value & value-based management” #10 พ.ย. “ทำอย่างไร & ได้อะไรจากเกณฑ์ TQA”, “Human Factors for HRO”, “ออกแบบงานให้ได้ใจทั้งคนไข้และคนทำงาน” เป็นต้น  โดยผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะเป็นบุคลากรของศิริราชแล้ว ยังมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน 

        นอกจากนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัล  “R2R Award 2017” จำนวน 9 รางวัล “KM Award 2017” จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล และรางวัลโครงการติดดาว เเบ่งเป็นประเภทหน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม จำนวน 7 รางวัล หน่วยงานดีเด่นดาวทอง จำนวน 79 รางวัล หน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 110 รางวัล รวมทั้งสิ้น 196 รางวัล รางวัลโครงการติดดาว ประเภทนวัตกรรมดีเด่น เเบ่งเป็นประเภททีมสหสาขา จำนวน18 รางวัล ประเภทหน่วยงาน จำนวน 100 รางวัล นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร เเบ่งเป็นประเภททีมสหสาขา 5 รางวัล ประเภทหน่วยงาน 11 รางวัล และนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประจำปี  2559 เเบ่งเป็นประเภททีมสหสาขา 7 รางวัล ประเภทหน่วยงาน 6 รางวัล รวมทั้งสิ้น 147 รางวัล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร และทีมงานมีการพัฒนางาน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้เห็นภาพรวมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ และทิศทางข้างหน้าของคณะฯ  ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

        การจัดงานนอกจากเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพแล้ว ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการพัฒนาระบบกระบวนงานให้เกิดคุณค่า รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยจากงานประจำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสื่อสารให้เห็นภาพรวมของการดำเนินการและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และภายนอกคณะฯ อันจะส่งผลดีต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และประเทศต่อไป