ศิริราชเชิญชวนร่วมงานวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560 (ฟรี)

        ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “วันเบาหวานโลก ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน” โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันทน์ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช

         ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนที่เป็นเบาหวาน คาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 313 ล้านคน    ในปี พ.ศ. 2583  ซึ่งบทบาทของหญิงและชายที่แตกต่างกันในสังคม ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของผู้หญิง โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก คิดเป็นอัตรา 2.1 ล้านคนต่อปี  โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งในเรื่องของพันธุกรรม พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การดูแลรักษาโรคเบาหวานจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย โดยผู้เป็นเบาหวานจำเป็นต้องเรียนรู้การจัดการตนเอง (diabetes self-management) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  หากผู้เป็นเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีและเรียนรู้การจัดการตนเอง จะสามารถป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั้งของผู้ป่วยเองและในภาพรวมระดับประเทศได้

        ศูนย์เบาหวานศิริราช  จึงได้ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์  งานสร้างเสริมสุขภาพ  และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก ประจำปี 2560” หัวข้อ “นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้เป็นเบาหวานตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ได้มีความตระหนักในการที่จะดูแลตนเอง และให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากการเป็นโรคเบาหวาน และภาวะโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา  โดยเน้นการให้ความรู้สู่สังคมและส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย  

        ภายในงานระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. มีบริการตรวจสุขภาพ  อาทิ เจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วัดไขมันในร่างกาย พร้อมให้คำปรึกษาโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน โซนให้ความรู้ จากฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายการพยาบาล งานทันตกรรม สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ภาควิชาจักษุวิทยา Siriraj fitness center และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มาร่วมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน อาทิ โภชนาการ  การออกกำลังกาย  ยารักษาเบาหวาน  และภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน พร้อมทั้งกิจกรรมบนเวที  ได้แก่  ● เสวนา “ผู้หญิงยุคใหม่ รู้ทันเบาหวานขณะตั้งครรภ์” ●สาธิตการบริหารร่างกายจากการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศิริราชฟิตเนสเซนเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือ “ชีวิตออกแบบได้” และหนังสือ “ผู้หญิงกับเบาหวาน” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานในงานนี้ด้วย