ศิริราชเปิดงานมหกรรมสุขภาพ และการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ “ศิริราชเกมส์” ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด งานมหกรรมสุขภาพ และการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ “ศิริราชเกมส์” ประจำปี 2560 ร่วมด้วย ผศ.นพ.ยุทธนา  อุดมพร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยประธานกลุ่มสีทั้ง 8 สี และผู้แทนนักกีฬาทั้ง 8 กลุ่มสี ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
        งานมหกรรมสุขภาพ เป็นกิจกรรมของบุคลากรศิริราช ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   ระหว่างวันที่ 6 -7 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ แก่บุคลากรภายในคณะฯ อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อน ขยายผลในเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
        - นิทรรศการ Happy Workplace องค์กรแห่งสุขภาวะ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
        - กิจกรรมแสดง-สาธิตกีฬาและนันทนากรบนเวที 
        - การจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กีฬา
        สำหรับการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติในปีนี้   กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรศิริราชได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นตัวกลาง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง