สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 154 (3/2560)  โดยมี  ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ  ตลอดจนข้าราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เฝ้าฯ  รับเสด็จ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช
        เมื่อเสด็จฯ ถึงหน้าตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร และนางทิพยา  ถนัดช่าง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ทูลเกล้าฯ  ถวายพวงมาลัย  
        จากนั้นเสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ  ทรงคม แล้วเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ  ทรงคม แล้วเสด็จฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2  ทรงวางพวงมาลัยที่หน้า พระบรมฉายาลักษณ์หมู่ฯ ทรงคม แล้วเสด็จฯ  เข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศิริราชมูลนิธิ   จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม  และเริ่มการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่ 154 (3/2560)  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
        1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
        2. รับรองรายงาน การประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่ 153 (2/2560)
        3. เรื่องสืบเนื่อง
        4. เรื่องเพื่อพิจารณา  
        5. เรื่องอื่นๆ 
        การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2560 (เดือนมกราคม - กันยายน 2560)  พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปี 2559-2561 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2561
        ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21  สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยมีสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี  เป็นองค์ประธานองค์แรก จากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานต่อมา ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา อบรม และการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตลอดจนร่วมมือส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อบรม และการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย
        ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 7658-60 หรือ 0 2414 1414 บริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ