ศิริราชรับรางวัลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices) ในการประชุมTHAILAND QUALITY CONFERENCE & The18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร

        ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็น "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)" เข้าร่วมประกวดในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand  ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิ TQM แห่งประเทศไทย จำนวน 3 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง "การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร" โดย ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน  บทความเรื่อง "Governance Costing for Fair Pricing ธรรมาภิบาลต้นทุนสำหรับการกำหนดราคาที่เป็นธรรม" โดย นางหนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ ฝ่ายการคลัง   และ บทความเรื่อง "ระบบการบริหารลูกหนี้เพื่อการจัดการที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล" โดย นางเพียงพิศ  บุญนก  ฝ่ายการคลัง 
        ทั้งนี้บทความทั้ง 3 เรื่องได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็น "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)" และได้ร่วมนำเสนอบทความพร้อมทั้งรับรางวัลจากมูลนิธิ TQM เเห่งประเทศไทย  นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้วที่คณะ ฯ ได้รับรางวัลในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE นี้