สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๐ให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒๐ ตุลาตม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐  ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ร่วมด้วย  รศ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด  ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล รวมทั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม พร้อมรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  ทั้งนี้มียอดกฐินถวายทั้งสิ้น 1,032,154.25 บาท  (ยอด ณ วันที่ 20 ต.ค. 60)