ภาควิชาตจวิทยา จัดงาน“ศิริราชห่วงใย เข้าใจสะเก็ดเงิน”

        เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาตจวิทยา จัดงาน “ศิริราชห่วงใย เข้าใจสะเก็ดเงิน” โดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวานิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ศ.พญ.กนกวลัย  กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง บุคลากร และประชาชนร่วมในงาน ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

        ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาที่ถูกต้อง ดังนี้ ช่วงเช้า การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคสะเก็ดเงิน และโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์, และช่วงบ่าย กิจกรรมเข้าฐานเกณฑ์ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน ณ ห้องประชุมประชาโมกขะเวส หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ดังนี้
        ฐานที่ 1 กลุ่มความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน และโรคร่วม
        ฐานที่ 2 กลุ่มความรู้เกี่ยวกับยาทาสะเก็ดเงิน
        ฐานที่ 3 กลุ่มความรู้เกี่ยวกับยารับประทาน และยาฉีดเพื่อนักษาสะเก็ดเงิน
        ฐานที่ 4 กลุ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแล และรักษาสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะและเล็บ