สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน“วันมหิดล”

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560  เวลา 16.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน“วันมหิดล” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ รับเสด็จ  ณ รพ.ศิริราช

       เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี การนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้เนื่องใน “วันมหิดล” เฝ้า ฯ รอรับเสด็จ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

       จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงวางพวงมาลัย และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ฯ  ทรงกราบ  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ 

       ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทูลเกล้า ฯ ถวายเข็มที่ระลึกแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ต่อมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบทูลเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้ และกราบทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก  โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนเข็มที่ระลึกแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้เวลาอันสมควรเสด็จพระราชดำเนินกลับ