ศิริราชมอบรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560 โดยมีตำราที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 เล่มดังนี้ 
        1. ประเภท รางวัลดี ได้แก่ Stress echocardiography  บรรณาธิการ/ผู้นิพนธ์ โดย รศ.พญ.นิธิมา รัตนสิทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาหทัยวิทยา
        2. ประเภท รางวัลดี ได้แก่ ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ บรรณาธิการ/ผู้นิพนธ์  โดย รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ  รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์  ผศ.พญ.รัตนาวลัย นิติยารมย์ ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
        3. ประเภท รางวัลชมเชย ได้แก่ ตำราอายุรศาสตร์ทันใจ (Survival Guide in Acute Care Medicine) บรรณาธิการ/ผู้นิพนธ์ โดย ผศ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย อ.พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาระบบโรคทางเดินอาหาร
        4. ประเภท รางวัลชมเชย ได้แก่ หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง บรรณาธิการ/ผู้นิพนธ์ โดย รศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ผศ.ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
        5. ประเภท รางวัลชมเชย ได้แก่ สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อย บรรณาธิการ/ผู้นิพนธ์ โดย ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์ ผศ.พญ.นันทวัน ปิยะภาณี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคไต