ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” ปีที่2

        เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  และรศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และประธานคณะกรรมการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยอาหารในร้านค้าและโรงอาหาร รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย”  ต่อเนื่องเป็นปีที่2 จาก นางนวพร  กลิ่นบัวแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย และนางกิ่งกาญจน์  ประกาศวุฒิสาร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา และครัวประจำบ้าน ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อยจัดพิธีมอบขึ้น  ณ ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช จากนั้นได้พาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย เยี่ยมชมศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา และศูนย์อาหาร ณ ริมน้ำ 

        คณะกรรมการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยอาหารในร้านค้าและโรงอาหาร งานอาชีวอนามัย และหน่วยสวัสดิการคณะ ฯ ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ดำเนินงานด้าน ความปลอดภัยสุขาภิบาลอาหาร ของโรงอาหารภายในคณะฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านค้าสวัสดิการหอพักพยาบาล3 ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา ครัวประจำบ้าน และศูนย์อาหาร ณ ริมน้ำ โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร ด้านสารเคมี ชีวภาพ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสำรวจด้านกายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร การจัดสถานที่ การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารภายในคณะ ฯ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยคณะทำงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์การรับรอง และได้รับ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” ต่อเนื่องเป็นปีที่2 ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่ให้ความสำคัญ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพโรงอาหารในสถานพยาบาล