งานพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมวิชาการ “โครงการติดดาว : สรรค์สร้างนวัตกรรม ความรู้ และความสุข จากงานประจำอย่างยั่งยืน ”      

           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2555 เรื่อง “โครงการติดดาว : สรรค์สร้างนวัตกรรม ความรู้ และความสุข จากงานประจำอย่างยั่งยืน ” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการ
          สำหรับการประชุมครั้ง งานพัฒนาคุณภาพ ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ผ่านโครงการติดดาวทำให้เกิดการใช้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ ส่งผลในด้านการเพิ่มคุณค่าของคนและงาน พัฒนางาน พัฒนาคนให้มีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริง จากการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และผลลัพธ์ของโครงการติดดาว รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานคลินิก ปรีคลินิก และหน่วยงานสนับสนุน เคล็ดลับพิชิตรางวัลโครงการติดดาว และบทเรียนที่ได้รับ ทำให้ภาควิชา/หน่วยงานได้รับรางวัลโครงการติดดาว โดยใช้กระบวนการเล่าเรื่องความสำเร็จ (Success Storytelling) และบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ในการขยายแนวคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าว โดยมีหัวข้อในการร่วมประชุมวิชาการ ดังนี้
          - สู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการติดดาว
          - สรรค์สร้างนวัตกรรมจากงานประจำ : ความรู้และความสุขอย่างยั่งยืน
          - เคล็ดลับพิชิตรางวัลโครงการติดดาว : บทเรียนที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้
         ทั้งนี้ในช่วงท้ายได้รับเกียรติ จาก ศ.พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้กล่าวสรุปและกล่าวปิดประชุมวิชาการครั้งนี้

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
22/2/2555 - 29/2/2555