คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2550      

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2550  

กฐินพระราชทานหรือกฐินหลวง หมายถึงผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือให้พระบรมวงศานุวงศ์แทนพระองค์ หรือพระราชทานให้กระทรวง ทบวงกรม / บุคคลที่สมควรได้รับทอด

โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ผศ.นพ.เอื้อพงศ์   จตุรธำรง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เป็นประธาน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2550 ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาประจำปี 2550 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 ซึ่งในปีนี้มียอดเงินสมทบกฐินพระราชทาน เป็นเงินทั้งสิ้น 624,042.75 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินสมทบจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                                             200,000                 บาท

เงินสมทบจากคณะเทคนิคการแพทย์                                                                   40,000                 บาท

เงินสมทบจากคณะพยาบาลศาสตร์                                                                     20,000                 บาท

เงินบริจาคจากบุคลากรภายในคณะฯและบุคคลทั่วไป                              340,542.75                  บาท

ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม                                                                        9,500                   บาท

มอบเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร                                                10,000                  บาท

มอบเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                     4,000                   บาท

          รวม                                                                                  624,042.75         บาท

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
16/11/2550 - 19/11/2550