ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก “อยู่กับมะเร็ง อย่างผู้ชนะ” 30 ม.ค.-3 ก.พ.55     

            สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราชและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ภายใต้ชื่องาน “อยู่กับมะเร็ง อย่างผู้ชนะ”ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ภายในงานจะได้พบกับ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งประเภทต่างๆ  การเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง (09.00-11.00 น.) และบู๊ธให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งพร้อมร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมาย
          โอกาสนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ในวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 08.30 – 09.00 น. จากนั้นร่วมฟังเสวนาเรื่อง "พิชิตปวด พิชิตมะเร็ง" บรรยายโดย รศ.พญ.พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน และ ผศ.พญ.กุลภา  ศรีสวัสดิ์  และ เรื่อง "ผู้ป่วยมะเร็งกับความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living Will)" บรรยายโดย ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ณ โถงอาคาร ๑๐๐ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 คลิกดูกิจกรรมภายในงาน

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
18/1/2555 - 31/1/2555