รพ.ศิริราชเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยรุนแรงขั้นวิกฤตเท่านั้น      

 

          วันนี้ (8 พ.ย.54) ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งเกี่ยวกับการตรวจรักษาผู้ป่วย  ซึ่งคาดว่า รพ. ศิริราช จะเปิดบริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทั่วไป และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการได้ตามปกติ  ในวันจันทร์ที่  28 พฤศจิกายน 2554  ขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยรุนแรงขั้นวิกฤตเท่านั้น  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 24197319-20,  0 2419 7599, 0 2419 7646-50
          สำหรับผู้ป่วยของ รพ.ศิริราชที่ยาหมดก่อนวันนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำรายการยาไปซื้อในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบชื่อยาโดยเตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วยได้ ทางเว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/sirirajflood ทางอีเมล โดยผู้ป่วยที่มีนัดในเวลาปกติ ทาง e-mail : sirirajflood@gmail.com ผู้ป่วยที่มีนัดในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ e-mail : sirirajclinic@gmail.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

          -  ผู้ป่วยในเวลาปกติและคลินิกพิเศษ รพ.ศิริราช โทร.  0 2419 7000, 0 2419 7319-20, 0 2419 7599, 0 2419 7009, 0 2419 7193, 0 2419 8339, 0 2419 9148, 0 2419 9151-2

          -  ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ศิริราช โทร.  0 2419 7717-9

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
31/10/2554 - 31/10/2554