ศิริราชจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันมะเร็ง ก่อนมะเร็งรู้จักเรา”     

            เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รศ.นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์  หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “รู้ทันมะเร็ง ก่อนมะเร็งรู้จักเรา” ตอน การป้องกันและนวัตกรรมในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ อาทิ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

            การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งจัดเป็นปัญหาสำคัญระดับต้นๆ ของการสาธารณสุขของไทย และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2555 – 2559 รัฐบาลได้จัดให้สาขาด้านสาธารณสุขเป็นสาขาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความรู้ความเข้าใจด้านโรคมะเร็งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง

            สำหรับได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 ส.ค. 54 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้หัวข้อเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆ อาทิ “วิธีการรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง”  “การดูแลผู้ป่วยที่ฉายรังสี” “รู้เท่าทัน...มะร็งตับ” “มะเร็งกล่องเสียง” เป็นต้น และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 4 พ.ย. 54 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คลิกดูรายละเอียด
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
29/8/2554 - 16/9/2554