11 - 14 ต.ค. 54 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12     

            กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญ แพทย์  นักวิชาการศึกษา นักวิจัยการศึกษา นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “เรื่องการวัดและประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต” ระหว่างวันที่ 11 – 14  ตุลาคม 2554 ณ อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการทำ Workshop สำหรับอาจารย์แพทย์ และ นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 60 ท่าน ในวันที่ 11 ต.ค. 54 ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย อาคารศรีสวรินทิรา และการประชุมวิชาการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางสาขาต่างๆ สำหรับ ผู้บริหารคณะ/ วิทยาลัย / ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ  อาจารย์  แพทย์  นักวิชาการศึกษา นักวิจัยการศึกษา นักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจากกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 500  ท่าน
            ผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการ สามารถสมัครโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
            กิจกรรมวันที่ 11 ต.ค. 54
         - สำหรับอาจารย์แพทย์, แพทย์, และบุคคลทั่วไป
           ร่วม Workshop 1 เรื่อง ค่าลงทะเบียน 800 บาท/ท่าน
           ร่วม Workshop 2 เรื่อง ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/ท่าน
         - สำหรับบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
           ร่วม Workshop 1 เรื่อง ค่าลงทะเบียน 600 บาท/ท่าน
           ร่วม Workshop 2 เรื่อง ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ท่าน
            กิจกรรมวันที่ 12 – 14  ต.ค. 54
         - ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ก.ย. 54 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน
         - ลงทะเบียนหลังวันที่ 12 ก.ย. 54 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/ท่าน
            โอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาในสถาบันที่สังกัด กสพท. ยกเว้นค่าลงทะเบียน (โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และแต่งชุดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรมการประชุมฯ)
            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmec12.com
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
23/5/2554 - 14/6/2554