31 พ.ค.นี้ เรียนรู้ภัยร้าย จาการสูบบุหรี่ ในงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก”      

             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราช และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยทุกประเทศทั่วโลกถือให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อร่วมรณรงค์ให้รู้เท่าทันภัยร้ายจากการสูบบุหรี่ และส่งผลกระทบถึงคนใกล้ชิด
            ทั้งนี้ ภายในได้พบกับกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวโรคร้ายจากการสูบบุหรี่ อาทิ
            - การแสดงนิทรรศการความน่ากลัวของบุหรี่
            - การแสดงจินตลีลา “บอกเล่าพิษภัยบุหรี่”
            - กิจกรรมกับเหล่าศิลปิน - ดารา
            - ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมาย
            นอกจากนี้ ขอเชิญบุคลากรศิริราช และนักศึกษาทุกหลักสูตรในวิทยาเขตบางกอกน้อย ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในหัวข้อ "โรงพยาบาลปลอดบุหรี่" ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยสามารถส่งไฟล์ พร้อม CD มาที่งานสร้างเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554    สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.พญ.สุพร อภินันทเวช โทร. 0 2419 4270 และนางยุวรัตน์ ม่วงเงิน โทร. 0 2419 7419 (ประกาศผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ในงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก”)
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/4/2554 - 31/5/2554