26 เม.ย.54 ขอเชิญร่วมงาน 123 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช     

      โรงพยาบาลศิริราช ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกร และผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลนั้นเป็นการใหญ่ จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อจัดการโรงพยาบาลให้สำเร็จ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงพยาบาลวังหลัง” โดยทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทย

      ในปีนี้ จึงถือเป็นปีที่ครบ 123 ปี แห่งการพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงได้จัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตรวจสุขภาพ ฟรี 123 ปีศิริราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เจริญวัฒนาถาวรเป็นหลักแห่งการแพทย์ การสาธารณสุขและโรงเรียนแพทย์ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 

     คลิกเพื่อดูกำหนดการ

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
22/4/2554 - 26/4/2554