หลักสำคัญการทำวิจัย กับการอบรมความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1     

            เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม “ความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรคณะฯ ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรคณะฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในคน และสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการเพิ่มสมรรถนะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ ทำให้งานวิจัยของคณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยื่น

            ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการอบรม โดยเน้นถึงหลักจริยธรรมในการทำวิจัยในคนที่มีหลักสำคัญ คือ การปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย หรืออาสาสมัคร อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องทราบข้อจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิจัยในหน่วยงานที่จะดำเนินการวิจัย ในประเทศ รวมถึงข้อกำหนดที่เป็นสากล และต้องทราบขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการบรรยายทั้ง 9 หัวข้อ ดังนี้
            - หลักจริยธรรมการวิจัยในคน
            - ความสำคัญของหลักจริยธรรมการวิจัยในคนต่อ Research Methodology
            - Ethical issues ที่สำคัญ
            - ความรับผิดชอบของผู้วิจัย
            - กฎหมายกับการวิจัย
            - หลักจริยธรรมการวิจัยในการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์
            - Practical Point ในการขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
            - Panel discussion มุมมองและข้อเสนอแนะของนักวิจัย (phase I,II,III,IV) .ofhko0ibpTii,dki;b0yp
            - Panel discussion มุมมองและข้อเสนอแนะด้านจริยธรรมการวิจัยของผู้เข้าร่วมวิจัย (subjects)

            และการอบรมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์   โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และแพทย์จะได้รับ CME 6 หน่วยกิต (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ห้อง 611 โทร. 0 241 9405 - 6 Fax. 0 2419 6405
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
22/3/2554 - 30/3/2554