“ศิริราช ๙ มงคล” ยังรอน้ำใจจากท่าน ร่วมสร้าง สถาบันการแพทย์ สยามินทราธิราช     

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราช และประชาชน ร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล http://www.si.mahidol.ac.th/th/SMI/index.html ให้เป็นสถาบันการแพทย์ที่ช่วยดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย และช่วยบรรเทาความแออัดของจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกมารับบริการ และมีผู้ป่วยในที่พักรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ และเพื่อให้สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชมีศักยภาพทั้งด้านวิจัย การศึกษา และการบริการในการแข่งขันกับนานาชาติในอนาคต

            สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ในโครงการ “ศิริราช ๙ มงคล” โดยบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา หรือบริจาค ๙๙๙ บาท โดยบริจาคครั้งเดียวครบจำนวน และบริจาค ๙ ครั้ง ๆ ละ ๑๑๑ บาท ทางคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมรับบริจาคจากผู้มีศรัทธาในการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีลำดับที่ ๘๕ ได้)

            ทั้งนี้ ผู้บริจาคตั้งแต่ ๙๙๙ บาท โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาการโอนเงินเพื่อขอรับของที่ระลึกพระราชทานได้ที่ สำนักงานดำเนินการหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช อาคารสยามินทร์ ชั้น ๗ ห้อง ๗๐๓๔ โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๙๑๖๘-๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 

          คลิกดูรายละเอียดการบริจาค

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
31/1/2554 - 28/3/2554