พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตร “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”      

                วันนี้ (29 ก.ย.53)   เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปทอดพระเนตร  “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”   ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช   โดยมี อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการประจำคณะฯ และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากอาคารเฉลิมพระเกียรติไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย เมื่อเสด็จฯ ถึง ได้เสด็จฯ ขึ้นไปยัง ชั้น 2 เข้าหอประชุมราชแพทยาลัย (โดยลิฟท์)   เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์ จากนั้น รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราชเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ต่อจากนั้น ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ศิริราชคอนเสิร์ต   เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”             
                คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน ศิริราชคอนเสิร์ต   เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี  และเนื่องในโอกาสครบ 37 ปีที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29  กันยายน  พุทธศักราช  2516  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย แห่งนี้ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง  2 พระองค์  นับเป็นเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์        ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  และของชาติที่เล่าขานสืบต่อมา     
                งาน ศิริราชคอนเสิร์ต  เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”  ครั้งนี้ บรรเลงโดย วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย กำกับดูแลโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการดนตรี นายกุดนี เอมิลสัน วาทยากร และพันตรีประทีป สุพรรณโรจน์ วาทยากรประจำ    นายวสุ แสงสิงแก้ว และ นางศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา  จีระแพทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ    การแสดงดนตรีออร์เคสตราเฉลิมพระเกียรติเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งนี้ ได้อัญเชิญ 19 บทเพลง ได้แก่ โหมโรงมหาราช อาทิตย์อับแสง ไร้เดือน เมื่อโสมส่อง เกาะในฝัน ใกล้รุ่ง ยามเย็น กินรี แสงเทียน ความฝันอันสูงสุด ดวงใจกับความรัก ในดวงใจนิรันดร์ สายฝน แสงเดือน พระมหามงคล ชะตาชีวิต เราสู้ แผ่นดินของเรา มาร์ชราชวัลลภ เวลาการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
30/9/2553 - 17/10/2553