วัฒนธรรมศิริราช     

ศิริราชคือพี่น้อง ความถูกต้องเรายึดมั่น

รับผิดชอบร่วมกัน  คิดสร้างสรรค์ร่วมพัฒนา

ไว้ใจให้เกียรติกัน ประโยชน์มั่นเพื่อประชา

มุ่งมั่นสู่มรรคา เลิศคุณค่าอย่างยั่งยืน

 

S = Seniority : กัลยาณมิตร

I = Integrity : ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้

R= Responsibility : รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงเวลา

I= Innovation : คิดสร้างสรรค์

R= Respect : ให้เกียรติ ร่วมมือร่วมใจ

A= Altruism : คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

J = Journey to Excellence and Sustainability : มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

 

วัฒนธรรม / ค่านิยมศิริราชทั้ง 7 ประการนี้ ไม่ใช่กฎระเบียบ ไม่ใช่คำสั่ง ข้อบังคับ แต่วัฒนธรรม / ค่านิยมศิริราช คือ จิตวิญญาณ ของชาวศิริราชทุกคน ทุกสายอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย วัฒนธรรม/ค่านิยมศิริราชจะสอดประสาน ปรากฏเป็นวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในทุกงาน ทุกกิจกรรมที่เราทำ เป็นมโนคติ ช่วยเราแก้ปัญหา ข้อขัดข้อง เมื่อเราต้องตัดสินใจว่า “อะไรถูก อะไรผิด” ในกรณีที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับ เราจะใช้ดุลพินิจ และตัดสินใจโดยใช้ “วัฒนธรรม/ค่านิยมศิริราช”

 

          ธรรมเนียมประเพณี วิธีคิด ที่ดีงามนี้ เป็นวัฒนธรรม / ค่านิยมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวศิริราช และประชาคมศิริราช สะท้อนให้ชุมชน สังคม และผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงพื้นฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป้าหมายในการดำรงชีวิต จนถึงอุดมการณ์ในการทำงาน ซึ่งเป็นรูปธรรมของการนำปณิธานสู่การปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย


          ชาวศิริราชกว่า 12
,000 คน ล้วนมีหน้าที่เผยแพร่ ปลูกฝัง ถ่ายทอด และหล่อหลอมจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมศิริราชให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันทำให้ศิริราชเป็น “องค์การที่เปี่ยมด้วยความสุข” เราทุกคนจะสนุกและมีความสุขในการทำงาน แม้จะยากลำบาก เหนื่อย และหนักก็ตาม นอกจากนี้ยังเป็นพลังและแรงจูงใจให้พวกเราทุกคน มุ่งมั่น ค้นคว้า แสวงหา “ทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านตามวิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ศิริราช และถือเป็นความสำเร็จของเราร่วมกัน

 

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
23/8/2550 - 30/6/2551