ศิริราช... ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     

     จากนโยบายคณะฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดโครงการ “ศิริราชใส่ใจผู้สูงวัย ในชุมชนบางกอกน้อย” ขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการป้องกันและสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแก่ผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้บุตรหลานของผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช   

     ทั้งนี้ เวลา 08.45 น. ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมชมนิทรรศการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จากนั้นได้เชิญ รศ.พญ. ปิยะภัทร  เดชพระธรรมภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ และมีการเสวนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

     -  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  โดย คุณกุล  ศุกรกำเนิด ประธานชุมชนจรัลฯ 41
     -  ธนาคารสมองของชุมชน โดย เรือเอก สมศักดิ์  บุญเรือง ประธานชุมชนวัดวิเศษการ
     -  ศิริราชกับการดูแลชุมชน โดย รศ.นพ.ประเสริฐ  อัตสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์    ป้องกันฯ 

     นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและสาธิตฤาษีดัดตน จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1/6/2552 - 22/6/2552