ศิริราช...ร่วมรณรงค์และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้สตรีไทย     

     จากปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดของสตรีมีครรภ์เป็นปัญหาระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อบิดา มารดา เศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันมารดามิให้เกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนด และทรงมีพระราชดำริให้จัดนิทรรศการ “สัปดาห์เพื่อการรณรงค์และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายนของทุกปี พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้สตรีสตรีตั้งครรภ์และประชาชนตระหนักในความสำคัญของการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

     สำหรับปีนี้ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี ได้จัดนิทรรศการ “สัปดาห์เพื่อการรณรงค์และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน เวลา 08.30 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดีคณะฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมนิทรรศการและวีดีทัศน์ “การสร้างเสริมสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ พร้อมให้คำปรึกษา  อาทิ การสร้างเสริมภาวะโภชนาการและการนวดผ่อนคลายขณะตั้งครรภ์ ความรู้ในการใช้ยา การประเมินและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจะจัดระหว่าง 23 – 29  เม.ย.นี้

 คลิกดูรายละเอียด

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
23/4/2552 - 30/4/2552