ศิริราช...วางแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     

     เมื่อวันที่19  มีนาคมที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตึกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การวางแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้” โดยมีผู้บริหารคณะฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาวัฒนธรรม/ค่านิยมองค์กร ผู้แทนภาควิชา/หน่วยงาน และผู้แทนจาก Community of Practice เข้าร่วมวางแผนการบริหารจัดการความรู้เป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์คณะฯ “เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล”

     จากนั้นคณบดีได้กล่าวเปิดสัมมนา “คณะฯ ตระหนักให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ตามพันธกิจด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม โดยใช้การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการความรู้เป็นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคของการแข่งขันด้วยปัญญา ด้วยวิชาและความรู้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับองค์กรไปถึงระดับประเทศ องค์กรที่สามารถบริหารจัดการกับความรู้ที่ทรงคุณค่าขององค์กรให้อยู่คู่กับองค์กรได้ ถือว่ามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบกว่าองค์กรที่ขาดการบริหารจัดการเพราะองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและนำมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถสร้างความแตกต่างในการทำงานให้มีประสิทธิผลดีขึ้นและก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็ว วันนี้คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการรวบรวมสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วคณะฯเพื่อให้บุคลากรสามารถที่จะค้นหา และแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด”

     หลังจากนั้น ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้บรรยายนำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
     • SWOT ด้านการจัดการความรู้
          - TOWS Matrix
     • ความท้าทายและปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการความรู้
     • แผนที่กลยุทธ์ ด้านการจัดการความรู้
     • ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ
     • พิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

     นอกจากนี้ผู้เข้าสัมมนาทั้ง 3 กลุ่มได้จัดทำแผนปฏิบัติการปี 2552 – 2554 ตลอดจนระบบติดตามและประเมินผลพร้อมนำเสนอผลงานด้วย ในช่วงท้าย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้กล่าวสรุปให้ข้อคิดและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
20/3/2552 - 30/3/2552