ซ้อมป้องกัน อัคคีภัย      

สืบเนื่องจากนโยบาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของราชการ บุคลากร ผู้มารับบริการ ตลอดจนชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช จึงจัดโครงการ “การฝึกซ้อมอัคคีภัย  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการหนีภัยจากอาคารสูง” ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

กิจกรรมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะฯ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยาย ให้ความรู้การเฝ้าระวัง การป้องกัน การระงับอัคคีภัย พร้อมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการหนีภัยจากอาคารสูง จากการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้  คลิกดูรายละเอียด

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
11/12/2551 - 18/12/2551