ศิริราชจัดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา     

        วันนี้ (1 พ.ค. 2560) เวลา 09.30 น. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา เเละถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 9 รูป โดยมี ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล บุคลากร เเละประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

        งานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของวันวิสาขบูชา อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของชาวโลก ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากล ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคี (12.15 – 13.30 น.) การสาธยายพระไตรปิฎกและถวายสังฆทาน (16.30-18.00 น.) การฉายวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา (09.00 – 12.00 น. - 14.00 – 16.00 น.) และการจัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติและพุทธสังเวชนียสถาน 3 แห่ง คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และพุทธคุณ 9ด้วย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1/5/2560 - 1/6/2560