ศิริราชจัดงาน “วันวัฒนธรรมศิริราช”     

        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.  ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “วันวัฒนธรรมศิริราช” โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 

        งาน “วันวัฒนธรรมศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสืบทอดวัฒนธรรมศิริราชให้แก่บุคลากรคณะ ฯ ภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “กว่าจะร้องเป็นทำนองเดียวกัน 10 ปี เพลงวัฒนธรรมศิริราช” โดย ผู้ร่วมประพันธ์ทำนองเพลงวัฒนธรรมศิริราช ได้แก่ ผศ.นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา, รศ.นพ.ณัฐวุฒิ  รอดอนันต์ ภาควิชาจักษุวิทยา, ผศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมเสวนา และอ.นพ. ชนินทร์  ลิ่มวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น เป็นพิธีมอบเข็มยกย่องบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ให้แก่บุคลากรคณะ ฯ ทั้งสิ้น 343 ราย

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
27/4/2560 - 27/5/2560