โครงการวางแผนกลยุทธ์และแผนงานสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราช     

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดโครงการวางแผนกลยุทธ์และแผนงานสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราช ณ โถงจัดแสดงชั้น 12 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ      รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นำเสนอวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้ง iCOE DM (Siriraj Diabetes Excellence Center: SiDEC)

        จากการที่ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช เป็น Potential integrated Center Of Excellence (iCOE) เพื่อพัฒนางานด้านเบาหวานทั้งด้านการให้บริการตรวจรักษา การเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และงานวิจัยทางคลินิกและพันธุกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเบาหวานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม นั้น 

        การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินโครงการและเพื่อให้เกิดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรงตาม Vision “วิสัยทัศน์: ผู้เป็นเบาหวานสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ” และตรงตามพันธกิจด้านการวิจัย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา 
 
        ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มงานต่างๆ ภายใน Siriraj Diabetes Excellence Center: SiDEC   คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวาน กลุ่มงานวิจัยเบาหวาน กลุ่มงานประสานงานการบริการ ทั้งนี้ กิจกรรมช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม Service, Research และ Education เพื่อวาง      กลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงาน โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองจัดทำ Scorecard Sheet และ Action Plan Form เพื่อให้แต่ละกลุ่มเกิดความเข้าใจและดำเนินการตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/4/2560 - 26/5/2560