แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์"     

        วันนี้ (26 เม.ย. 2560) เวลา 09.00 น. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์สิรินธร ร่วมกับ Mr. Bengt Söderberg, CEO บริษัท Scandinavian Orthopedic Laboratory (SOL) จำกัด และ รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอกาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร พร้อมผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับบริการด้านกายอุปกรณ์ ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ถ.อรุณอมรินทร์  

        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบริษัท Scandinavian Orthopedic Laboratory (SOL) จำกัด โดยมี Mr. Bengt Söderberg, CEO ของบริษัท ร่วมลงทุน ซึ่งทางบริษัท SOL มีผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการให้บริการผลิตภัณฑ์กายอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งมีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมกับพยาธิสภาพและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ในขณะที่ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มีความต้องการที่จะเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการด้านกายอุปกรณ์ขั้นสูงที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้รองรับการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา การวิจัยด้านกายอุปกรณศาสตร์ และการให้บริการกายอุปกรณ์ในระดับโลก (World Class) รวมทั้งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลกอีกด้วย โดยได้เล็งเห็นว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการกายอุปกรณ์และมีความสามารถในการซื้อสูง (High end) อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งสามารถจ่ายเพิ่มเติมจากสิทธิขั้นพื้นฐานได้ จึงได้ทดลองเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  

        ด้าน รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ เปิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านกายอุปกรณ์ (Medical Hub) จัดระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยนักกายอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญจากภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความหลากหลาย ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อและสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานได้ และเป็นต้นแบบการให้บริการด้านกายอุปกรณ์ของประเทศและภูมิภาค และนำผลกำไรที่ได้บางส่วนมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนผู้พิการทุพพลภาพในประเทศไทย  นอกจากการเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันนี้แล้ว ยังเปิดให้เยี่ยมชมศูนย์ฯ และการแสดง Case แบ่งเป็นฐานต่าง ๆ  (Case demonstration inside the CEPO) อีกด้วย  สำหรับผู้มีความประสงค์จะรับบริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 2419 3456 หรือ www.cepo.life
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/4/2560 - 18/6/2560