ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 15     

          เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอนันทมหิดล ชั้น 10 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทย์ศิริราขพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 15

   

          โดยในวันดังกล่าวเป็นกิจกรรมการนัดพบก่อนการเข้าค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 15และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ 
          กิจกรรมค่ายเบาหวานศิริราช เป็นค่ายบูรณาการสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันโดยการสอนโดยตรง  จะมุ่งสอนที่ผู้เป็นเบาหวานเป็นหลัก ส่วนผู้ปกครอง และทีมสหสาขาวิชาชีพมาเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์และมี Code ประจำกลุ่มเพื่อ นำไปสู่ความเข้าใจผู้เป็นเบาหวาน  และแก้ไขปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเป็นองค์รวมที่ชัดเจนที่สุด  จึงเป็นการจัดค่ายที่มีค่ายเล็กๆ 3 ค่าย คู่ขนานไปในเวลาเดียวกัน คือ  ค่ายผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (ค่าย 1) ค่ายผู้ปกครอง  (ค่าย 2) ค่ายทีมสหสาขาวิชาชีพ (ค่าย 3)  มีครูประจำค่ายเฉพาะคอยดูแลแต่ละสมาชิกในค่ายตลอดเวลาที่อยู่ค่าย ค่ายครั้งนี้ จะจัดในวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 15 แบ่งเป็นดังนี้
ค่าย 1  ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1รวมทั้งหมด 56 คน แบ่งเป็นโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ : 
           รพ.ศิริราช 28 คน รพ.พระมงกุฎเกล้า 2 คน  ,  รพ.จุฬาลงกรณ์ 3 คน รพ.มุกดาหาร 6 คน  ,  รพ.ราชวิถี 2 คน รพ.พระยายมราช 1 คน   ,   รพ.สรรพประสิทธิ์ประสงค์   4 คน รพ.วชิระภูเก็ต 1 คน   ,    รพ.สงขลานครินทร์ 1 คน รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น 1 คน  ,  รพ.มหาราช นครราชสีมา 2 คน รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์ 2 คน    , รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 3 คน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ   1     คน

   

ค่าย 2     ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด 54 คน
ค่าย 3A  ทีมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชากุมารเวชศาสตร์  สาขาต่อมไร้ท่อฯ 16 คน

ค่าย 3B   ทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ
                    แพทย์   3 คน       เภสัชกร   3 คน   พยาบาล 18 คน  โภชนาการ  5คน อื่นๆ 4 คน   รวมสหสาขาวิชาชีพทั้งหมด 33 คน
ทีมพยาบาล Care Team   12 คน ทีมโภชนาการ 7 คน ทีมพี่เลี้ยงค่ายฯ  4 คน ทีมกิจกรรมและบริหารจัดการ 13 คน  ทีมอาจารย์แพทย์,พยาบาล  21     คน ทีมเภสัชกร 1 คน 
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 15  รวมทั้งหมด  217  คน

          กิจกรรมการนัดพบก่อนการเข้าค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 15 จึงเป็นการแนะนำการเตรียมความพร้อมและทำความรู้จักก่อนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวานบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

          ทั้งนี้ เป็นการเตรียมตัวเพื่อให้การจัดค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 15 เพื่อผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา เพื่อให้สมบูรณ์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมผู้ดูแลต่อไป

   

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
15/3/2560 - 24/3/2560