ทีมสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้นแพทยสภา     

       
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้นแพทยสภา เพื่อส่งเสริม Thailand Medical Student's Code of Conduct  โดยเข้ารับโล่รางวัลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ในงานประกาศเกียรติคุณแพทย์และมอบรางวัล 48 ปี แพทยสภา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมารและห้องพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ

        โอกาสนี้ ศ.ดร.นพประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดี และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ทีมสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช โดยมี ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผศ.นพ. รัฐพล  ตวงทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
14/3/2560 - 14/4/2560