สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2560     

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา  17.30 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2560  ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ  ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ  ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ตลอดจนข้าราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ 
 
        เมื่อเสด็จฯ ถึง รพ.ศิริราช เสด็จฯ  ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงคม จากนั้นทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงคม แล้วเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงคม  จากนั้นเสด็จฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์หมู่ฯ ทรงคม แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศิริราชมูลนิธิ   

        ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพที่จะเวียนมาถึงในวันที่ 2 เมษายน ศกนี้  จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพร  ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

        ในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 1541 (3/2559) 3. เรื่องสืบเนื่อง  4. เรื่องเพื่อพิจารณา และ 5.เรื่องอื่น ๆ 

        สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2559 และพิจารณาเงินสนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2559-2561 

        ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2512  โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน และปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาลอีกด้วย
 
        ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคได้ที่  ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0 2419 7658-60
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
20/3/2560 - 9/4/2560