หลักสูตรเดียวของโลก คณบดีศิริราชยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรกายอุปกรณ์นานาชาติ แบบเรียนทางไกลผสมผสาน ป.ตรี รุ่น 1     

        เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2559 เวลา 17.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เป็นประธานในงานแสดงความยินดีและมอบใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559  รุ่นที่ 1 จำนวน 7 คน   

        รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ว่า เป็นหลักสูตรกายอุปกรณศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเดียวของโลก ที่ทำการสอนแบบเรียนทางไกลผสมผสาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติเปิดหลักสูตรนี้เมื่อ ปี พ.ศ 2556 เพื่อพัฒนาช่างกายอุปกรณ์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้านกายอุปกรณ์ตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society for Prosthetics and Orthotucs, ISPO) เป็นการสอนด้านกายอุปกรณ์ในรูปแบบใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  อินเทอร์เน็ต และเว็บ (Webex)  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผสมผสานกับการสอนภาคปฏิบัติที่สำคัญที่สถาบันการศึกษา  และต้องสอบ ISPO Qualifying Examรnation ตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากลที่ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว  จึงจะถือว่าจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์  นักศึกษารุ่นแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรและจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้  มีจำนวนทั้งสิ้น  7 คน จากประเทศในแถบบอลข่าน  ได้แก่ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย 1 คน สาธารณรัฐเซอร์เบีย 2 คน และสาธารณรัฐโครเอเชีย 4 คน  

        สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 มีจำนวน 10 คน จากประเทศอัฟกานิสถาน  และรุ่นที่ 3 มีจำนวน 8 คน จากสาธารณรัฐโตโก 1 คน สาธารณรัฐมาลาวี 1 คน และสาธารณรัฐตูนิเซีย 6 คน  

        โอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า  หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  2.  Human Study e.V. ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อมนุษยธรรม ไม่หวังผลกำไรมุ่งจัดการศึกษาสมัยใหม่ในสาขาการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยและผู้พิการ และ 3. องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO)  ซึ่งเป็นองค์กรรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านกายอุปกรณ์ทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านกายอุปกรณ์ในระดับอนุปริญญา ISPO Category 2 ได้เข้าถึงระบบการศึกษา โดยไม่ต้องลาพักงานที่ทำอยู่เพื่อมาศึกษาในรูปแบบปกติ นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับงานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศในแถบยุโรปตะวันออก แอฟริกา  และเอเชียให้ทัดเทียมอารยประเทศ การได้ศึกษาต่อตามหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) นี้ จะช่วยพัฒนาการรักษาและฟื้นฟูผู้พิการทุพพลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังส่งผลให้การศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณ์ของประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย และเป็นที่น่ายินดีที่ในปี 2560  เราจะเปิดหลักสูตรกายอุปกรณ์ แบบเรียนทางไกลผสมผสาน  สำหรับนักกายอุปกรณ์คนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประเทศไทยมีนักกายอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้พิการ 

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/12/2559 - 29/12/2559