นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556     

   
   
   
   
 
         วันนี้ (20 มิ.ย.56) เวลา 07.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาเวชนิทัศน์พัฒนา นักศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร นักศึกษาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ร่วมประกอบพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกพระคุณอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้น้อมรำลึกพระคุณของบุพการี ซึ่งมีต่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

        ทั้งนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ และออกรับพานดอกไม้ ธูปเทียน จากผู้แทนนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ทุกท่าน ร่วมในพิธี

        โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯ ดังนี้
        รางวัลอาจารย์ดีเด่น จาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”
 
 
        - รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ติลกสกุลชัย ภาควิชาสรีรวิทยา อาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก
 
 
        - ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา  เลิศอรรฆยมณี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก
 
 
        - อาจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  อาจารย์พิเศษดีเด่น

         รางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา
 
 
        - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ

        รางวัลสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม 
        
        รางวัลนักเรียนแพทย์ดีเด่น ประจำปี จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 
       
        นอกจากนี้ ยังได้มอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นักศึกษา และโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯ ด้วย

   
   
   
   
   
   
   
   
   
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
20/6/2556 - 25/6/2556