ผลงานศิริราชคว้ารางวัลในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum “องค์กรที่น่าไว้วางใจ”      

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นำบุคลากรศิริราชเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลกิตติกรรมประกาศ HA ขั้น 1,2, Patient Safety Goals Award, รางวัล Diabetes Patient Care Team Award ในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum “องค์กรที่น่าไว้วางใจ” (High Reliability Organization)  โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2556 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเป็นการจุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ


        ทั้งนี้ในปีนี้ สรพ. ได้เชิญชวนโรงพยาบาล/สถานพยาบาลจากทั่วประเทศให้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อหา good/best practice ในแต่ละหัวข้อของ SIMPLE ซึ่งมีผลงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 4 ผลงานดังนี้

ประเภท

หมวด

ชื่อผลงาน

โดย

หน่วยงาน

รางวัล

ดีเด่น

E

“การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ severe sepsis/septic shock”

ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รางวัล

ชมเชย

S

“Siriraj Surgical Safety Checklists: Optimal Caring”

นางสาวเบญจมาศ ปรีชาคุณ

งานการพยาบาลผ่าตัด

I

“Siriraj Model: Prevention and Control of Muti-drug Resistant Bateria in Resource-Limited Setting”

นางสาวดวงพร จินตโนทัยถาวร

งานโรคติดเชื้อ

P

“ผลของการพยาบาลตามแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับของศิริราช”

นางสาวจุฬาพร ประสังสิต

หน่วยออสโตมีและแผล

 
        SIMPLE คือ อักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ๆ สำหรับ Patient Safety Goals ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ ชื่อย่อที่เรารู้จักกัน “สรพ.” กำหนดเพื่อให้ง่ายในการจดจำ และโรงพยาบาลต่างๆ นำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้
        S = Safe Surgery (2nd Global Patient Safety Challenge)
        I = Infection Control (Clean Care ใน 1st Patient Safety Challenge)
        M = Medication & Blood Safety
        P = Patient Care Process
        L = Line, Tube, Catheter
        E = Emergency Response

โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
คะแนน 1 ตรงเรื่องของ SIMPLE
คะแนน 2 เขียนครอบคลุม ครบตามรูปแบบที่ที่กำหนดให้
คะแนน 3 มีผลลัพท์จากการนำ SIMPLE ไปใช้
คะแนน 4 มีผลลัพท์ที่ดี และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการนำSIMPLE ไปใช้
คะแนน 5 มีตัวอย่างและรูปแบบสามารถต่อยอดเพื่อการพัฒนาต่อไปได้

        ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชของเราได้ดำเนินการ และจัดส่งผลงานเข้าประกวดในทุกประเด็นเช่นเดียวกัน และได้รับรางวัลรางวัลดังกล่าว จากทั้ง 4 ผลงาน อันนำมาซึ่งชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
18/3/2556 - 28/3/2556