ศิริราชจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2012     

 

         คณะกรรมการการดำเนินการ Palliative Care คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ ชมรมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2012 ในหัวข้อ “Living to the end : Palliative Care for an ageing population” ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และสังคมเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ palliative care ที่มีต่อผู้ป่วย ครอบครัว อันจะนำไปสู่การพัฒนา palliative care ของโรงพยาบาลศิริราชและสังคมไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น
         ทั้งนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2012 จากนั้นเป็นการบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ โดย รศ.นพ.ทวี  เลาหพันธ์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกทั้งภายในยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ, การแสดงนิทรรศการโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care 
        โอการนี้ยังมีการจัดประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแล Palliative Care โดยเป็นโครงการ กิจกรรม หรืองานวิจัยใดๆ ที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงาน หรือหอผู้ป่วยต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในงาน Siriraj Palliative Care Day 2012 ด้วย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
18/10/2555 - 25/10/2555