ศิริราชจัด Meet the Press การประชุมสุดยอดคณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียน พร้อมเดินหน้าประกาศเจตนารมณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข     

 

         วันนี้ ( 17 ก.ย. 55 )  เวลา  13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัด Meet the Press เรื่อง “การประชุมสุดยอดคณบดีอาเซียน: การรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งของโรงเรียนแพทย์อาเซียน” รวมถึงการลงนามประกาศเจตนารมณ์รวมพลังภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 10 โรงเรียนแพทย์อาเซียน  โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  ณ  ห้อง 101  อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) 

         การประชุมสุดยอดคณบดีอาเซียน: การรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งของโรงเรียนแพทย์อาเซียน (The First ASEAN Deans’ Summit : Connecting  ASEAN  Medical  Schools  towards  One  Community )    จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19  กันยายนศกนี้  ณ ห้อง 101 - 102 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)    มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านแพทยศาสตรศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ระดับสากล  

         สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ ที่ผู้นำโรงเรียนแพทย์ชั้นนำจาก 10 ประเทศในอาเซียนมาประชุมพร้อมกัน ประกอบด้วย ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไนฯ รวม 12 สถาบัน  ร่วมด้วยผู้นำ 17  สถาบันของคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย 

         การประชุม ประกอบด้วย การบรรยายและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ระบบการศึกษาของแพทย์และระบบสุขภาพของประเทศอาเซียน  เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 10 ประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาวางแผนร่วมกันเพื่อยกระดับการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัด การวิจัยทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุข ทั้งนี้  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มาบรรยายในหัวข้อ “AEC 2015 and its impact to the Medical Community”,  ศาสตราจารย์ลินคอน เช็น ประธานบอร์ดทางการแพทย์ของจีน  (China Medical Board)  ในหัวข้อ “การก้าวสู่ความเป็นเลิศของการแพทย์ในอาเซียน”, ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ในหัวข้อ “Country Regulations and Effect on Doctor’s Mobility among ASEAN countries”  ในวันที่  18  กันยายน  2555  เวลา 08.40-10.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช

         โอกาสนี้ คณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียนทั้ง 10  ประเทศ จะมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในวันที่ 19 กันยายน เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในการลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมีสาระสำคัญเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา การวิจัยทางการ แพทย์ และการพัฒนาการบริการสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความเข้ม แข็งมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรกว่า 600 ล้านคนในภูมิภาคนี้  ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
18/9/2555 - 30/9/2555