นพ.สมศักดิ์ โสฬสลิขิต แพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 38 ของศิริราช     

 

         วันนี้  (1 ส.ค.55)  เวลา 10.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม   คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานงานแถลงข่าว “ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2554” ร่วมกับ รศ.นพ.อนุพันธ์  ตันติวงศ์  ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2554 นพ.สมศักดิ์   โสฬสลิขิต  แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2554 โดยมีผศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์  เป็นผู้ดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ  ชั้น 2 รพ.ศิริราช  

         สำหรับแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2554 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ นพ.สมศักดิ์ โสฬสลิขิต     ผู้อำนวยการ รพ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ อีกทั้งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คนที่ 38 ประจำปี 2554  

         ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาท กล่าวว่า รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์      ผู้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์และงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพและนักศึกษาแพทย์  โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท  ให้มีทัศนคติที่ดีและมองเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยที่แพทย์ผู้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบทอย่างดีตลอดมา  

         รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2554 กล่าวถึงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทว่า มีการพิจารณาจากคุณสมบัติหลายประการ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  การบริหาร  มนุษยสัมพันธ์  ความเสียสละ ความสนใจใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ทางคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกแพทย์ผู้มีความเหมาะสมมากที่สุด  โดยในปี 2554 นี้ได้มีการเสนอรายชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการฯ  พิจารณาทั้งสิ้น จำนวน 21 คน เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว  จึงได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย จำนวน 13   คน  ในการเดินทางไปครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้

         สัมภาษณ์แพทย์ ผู้ร่วมงาน  และผู้มารับบริการ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว  เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีแพทย์ที่ตั้งใจทำงานในชนบทอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทหลายคน ทำให้คณะกรรมการหนักใจในการตัดสิน แต่ในที่สุดได้คัดเลือกให้ นพ.สมศักดิ์ โสฬสลิขิต  ผู้อำนวยการ รพ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2554   

         รศ.นพ.อนุพันธ์  กล่าวว่า  “นายแพทย์สมศักดิ์ ท่านเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาคน สร้างคุณค่าของโรงพยาบาลชุมชนและสร้างสุขภาวะให้กับประชาชน โดยเริ่มจากตนเองและชักชวนเพื่อนร่วมงานทำกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นผลให้การทำงานมีทั้งความสุขและคุณภาพ เป็นแบบอย่างเผยแพร่สู่ประชาชนจนได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้ บริการสาธารณสุขตามแนววิถีพอเพียง นอกจากนี้ได้นำการสวดมนต์นั่งสมาธิ ออกกำลังกายมาใช้รักษาสุขภาพ โดยเริ่มจากภายในโรงพยาบาลและขยายผลไปสู่ชุมชนต่างๆ ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่พอเพียงและมีสุขภาพเพียงพอด้วย”

         สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทที่ได้รับ ประกอบด้วย โล่เกียรติยศและเงินรางวัลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 100,000 บาท  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)60,000 บาท และบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย)จำกัด 20,000 บาท  

         และในบ่ายวันนี้ (1 ส.ค.) นพ.สมศักดิ์  โสฬสลิขิต  จะแสดงปาฐกถาอุดม  โปษะกฤษณะ เรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในโรงพยาบาล” เวลา13.00 - 15.00 น.ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและชื่นชมกับความมุ่งมั่นผลสำเร็จของแพทย์ดีเด่นในชนบทโดยถ้วนหน้ากัน


ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1/8/2555 - 10/8/2555