นักศึกษาศิริราชประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555     

 

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาเวชนิทัศน์ นักศึกษาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด นักศึกษากายอุปกรณ์ นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และนักศึกษาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

          สำหรับ “พิธีไหว้ครู” จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตารำลึกพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาคณะฯ รวมทั้งได้น้อมรำลึกพระคุณของบุพการี ซึ่งมีต่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งคณะฯ นอกจากนี้ ยังมีการประกาศรายชื่อและเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 

โดยจะเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากทุน “เจ้าพระยาสุเรนทราธิบดี” และอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา 

ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. อาจารย์ดีเด่นผู้เหมาะสมได้รับรางวัลจากทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

-  รศ.ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ภาควิชาจุลชีววิทยา

   อาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก

-  รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ

   อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก

-  อาจารย์พิเศษ นพ.อนุเทพ มาโลตรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

   อาจารย์พิเศษดีเด่น

2. รางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์

  -  ผศ.นพ.เสถียร สุขพณิชนันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

3. รางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา สำหรับนักศึกษาแพทย์

          -  นายณัฐ เกตุมาน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

  ในช่วงท้ายท่านคณบดีได้กล่าวโอวาท พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กับคณาจารย์และนักศึกษาด้วย


ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
7/6/2555 - 17/6/2555