ทารกในครรภ์มีโอกาสได้รับสารก่อมะเร็งจากมารดาที่สูบบุหรี่

ทารกในครรภ์มีโอกาสได้รับสารก่อมะเร็งจากมารดาที่สูบบุหรี่


อ.นพ. นิรุตติ์ ประดับญาติ์

ภาควิชาชีวเคมี
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


          
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงอันตรายของบุหรี่ เช่น ก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด เป็นต้น ส่วนในสตรีมีครรภ์ที่สูบบุหรี่ เด็กที่เกิดมาก็จะเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การเจริญเติบโตผิดปกติ แต่เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานข่าวชิ้นใหม่ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในสตรีมีครรภ์เลยทีเดียว คุณทราบหรือไม่ว่า มารดาที่สูบบุหรี่นั้น ไม่เพียงแต่อันตรายต่อตัวเองแล้ว ทารกในครรภ์ยังมีโอกาสได้รับสารก่อมะเร็งด้วย
           สารก่อมะเร็งตัวดังกล่าวมีชื่อว่า NKK (4-Methylnitrosamino-1-3-pyridyl-1-Butanone) ซึ่งค้นพบมานานแล้วว่าเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดในหนูทดลอง รวมถึงหนูที่ตั้งครรภ์ แต่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์มาก่อนว่า สารดังกล่าวสามารถผ่านรกได้ สตีเฟ่น เฮทซ์ นักเคมีจาก UNIversity of Minnesota Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาเรื่องนี้เนื่องจากเคยมีรายงานว่า 61% ของผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะยังคงสูบบุหรี่ต่อไป แม้จะทราบว่าตนเองตั้งครรภ์แล้ว
           จากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากทารกแรกคลอด 48 คน พบว่า ทารำที่เกิดจากมารดาที่สูบบุหรี่ตรวจพบสาร NNK ถึง 22 คนจาก 31 คน (71%) ในขณะที่ทารกที่เกิดจากมารดาที่ไม่ได้สูบบุหรี่จำนวน 17 คนนั้น ตรวจไม่พบสารก่อมะเร็งดังกล่าวเลย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีสารอนุพันธ์ของ NNK บางชนิดซึ่งพบว่าไม่สามารถผ่านรกได้ แก่กลับตรวจพบสารดังกล่าวในปัสสาวะของทารก แสดงว่า สาร NNK นั้น นอกจากผ่านรกได้แล้ว ยังสามารถเกิดปฏิกริยาในร่างกายได้ด้วย และ ระดับของสาร NNK ในทารกแรกคลอดนั้นมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของมารดาด้วย กล่าวคือ ยิ่งมารดาสูบบุหรี่มากเท่าไร ระดับของสาร NNK ในลูกก็ยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น ก็เปรียบเสมือนทารกเป็นผู้สูบบุหรี่นั้นเองเลยทีเดียว
           ถึงแม้ว่ายังไม่มีการศึกษาที่แน่นอนว่า สาร NNK ที่ผ่านรกมานั้น จะก่อนให้เกิดมะเร็งในทารกได้มากน้อยเพียงใด แต่คงไม่มีใครอยากเสี่ยงให้ลูกได้รับสารก่อมะเร็งและอาจก่อมะเร็งได้ต่อไป นอกจากสาร NNK แล้วยังมีสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้มีการศึกษา ซึ่งไม่แน่ว่าอาจมีมากกว่าที่เราคาดคิดกันก็ได้ เพียงเท่านี้เพียงพอหรือยังที่ว่าที่คุณแม่ทั้งหลายจะเลิกสูบบุหรี่เมื่อพบว่าตนเองตั้งครรภ์ ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวคุณ แต่เพื่อลูกน้อยที่รักของคุณ