คณบดี
ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร

   
     
 
รองคณบดี
และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

ศ.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์
     
 
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.พญ. กิติรัตน์ อังกานนท์

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และรักษาการรองคณบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ
         
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รศ.พญ.อุบลรัตน์  สันตวัตร

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รศ.นพ. อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์

       
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ

       
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.นพ.พนม  เกตุมาน

       
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์

       
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

       
รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
รศ.ดร. รัชนีกร  กัลล์ประวิทธ์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

       
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ศ.พญ.จิรายุ  เอื้อวรากุล