ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินจำนวน 3,305,407.66 บาท


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
รับมอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท


ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 2,500,000 บาท


ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์


ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท


ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 5,449,001 บาท


ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท


ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท


รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
รับมอบเงินจำนวน 74,999 บาท


รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
รับมอบเงินจำนวน 83,814.25 บาท


รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช อาจาร์ประจำภาควิชาศัลศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท


ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
รับมอบเงินจำนวน 52,000 บาท


รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช อาจาร์ประจำภาควิชาศัลศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท


ศ. ดร.น.พ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับมอบเงินจำนวน 1,250,000 บาท
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]