ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย

ความดีที่ไม่สิ้นสุด...คือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

การอุทิศอวัยวะ จะต้องทำอย่างไร ?

การอุทิศอวัยวะจะต้องแสดงความยินยอมขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยการกรอกใบแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะหรือญาติจะเป็นผู้แสดงความยินยอมมอบอวัยวะนั้นเพื่อเป็นทานให้กับศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย บุคคลที่ต้องการบริจาคอวัยวะควรมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการบริจาค

ข้อกำหนด ในการบริจาคอวัยวะ

  1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
  2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ
  3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
  4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
  5. อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
  6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ

การแสดงความจำนง ในการบริจาคอวัยวะ สายด่วน ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โทร.1666

  1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่อยู่ควรจะตรงกับทะเบียนบ้าน (หากต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวไปยังสถานที่อื่น กรุณาระบุ)
  2. เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
  3. หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ แล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร
  4. กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาดไทย
** กรุณาแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบก่อน **

          ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เวลา 8.30 – 16.30 น เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 0 2419 8079, 02411 3776 โทรสาร 0 2411 3776 หรือศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย http://www.organdonate.in.th/ ถนนอังรีดูนังต์ โทรศัพท์ 1666 **