ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย

 1. กรอกแบบฟอร์ม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ระบุผู้แจ้งการถึงแก่กรรม (ผู้แจ้งการถึงแก่กรรมหมายถึงผู้ที่เต็มใจจะรับเป็นธุระในการแจ้งให้ภาควิชาฯ ไปรับศพ ของผู้บริจาคร่างกาย มิได้เกี่ยวข้องกับมรดกอื่นใดของผู้บริจาคร่างกาย)
 2. แบบฟอร์มที่กรอกแล้ว แต่ขาดรูปถ่าย กรุณาส่งให้ทางไปรษณีย์มาที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เขียนที่มุมซองว่า “บริจาคร่างกาย”
 3. ผู้บริจาคร่างกายจะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคทางไปรษณีย์ภายใน 1 เดือน หากผู้บริจาคร่างกาย ต้องการรับบัตรเอง ติดต่อขอรับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 7036, 0 2411 2007 ต่อ 21
 4. หากทำบัตรหายกรุณาโทรแจ้งภาควิชาฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2419 7036
 5. หากผู้บริจาคเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรุณาแจ้งภาควิชาฯ ทราบด้วย
 6. ท่านที่ต้องการยกเลิกพินัยกรรมฉบับนี้ ไม่ต้องแจ้งให้ภาควิชาทราบ จะไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่ประการใด
 7. ข้อปฏิบัติเมื่อผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิต
  • ห้ามฉีดยากันศพเน่า
  • โทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ไปตรวจสภาพศพ และฉีดยาหลังจากเสียชีวิต ภายใน 24 ชม.
  • ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2419 7028, 0 2419 7030, 0 2411 2007
  • ญาติต้องดำเนินการเรื่องใบมรณบัตรและจัดหาหีบศพเอง
 8. ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับศพของผู้บริจาคร่างกาย
  • บริการฉีดยาและรับศพหลังจากเสร็จพิธีหลังจากเสร็จพิธี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ให้ญาติสวดตามประเพณีนิยมได้ไม่เกิน 5 วัน
  • ศพของผู้บริจาคร่างกายจะจัดเก็บที่อาคาร
     กายวิทยาทาน ต.ศาลายา จ.นครปฐม
  • ออกหนังสือรับรองการรับรองศพของผู้บริจาคร่างกายภายใน 2 วัน
  • จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร หลังจากการรับศพของผู้บริจาคร่างกายภายใน 1 เดือน
 9. ข้อแนะนำในการร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
  1. จัดพิธีทำบุญทุก ๆ ปี ประมาณเดือนเมษายน
  2. ญาติเข้าร่วมพิธีได้ไม่เกิน 4 คน
  3. ภาควิชาฯ มีรถบริการให้ญาติที่เข้าร่วมพิธีจากโรงพยาบาลศิริราช ไปที่อาคารกายวิทยาทาน ต.ศาลายา จ.นครปฐม
  4. ญาติสามารถนำศพของผู้บริจาคร่างกายที่ศึกษาเสร็จแล้วไปประกอบพิธีทางศาสนาเองได้
  5. จัดเก็บอัฐิของผู้บริจาคร่างกายไม่เกิน 5 ปี เอกสารที่ใช้ประกอบการทำหนังสือที่ระลึกใน พิธีพระราชทานเพลิงศ
  6. รูปถ่ายของผู้บริจาคร่างกาย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  7. ประวัติส่วนตัวของผู้บริจาคร่างกาย
  8. คำไว้อาลัยของญาติ