คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ตารางการออกตรวจของแพทย์
  
สถานที่ตรวจ : ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 1
โทรศัพท์ติดต่อ : 02-419-7504,Call Center 02-419-9801-2
เปิดให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. สันติ  อัศวพลังชัย
พญ. ศรีนวล ชวศิริ 
พญ. ธีรดา พลอยเพชร (ตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน )
พญ. ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์ 
นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์
พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์ (ตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พญ. ณพัฐปพัณณ์ กาญจนพนัง 
นพ. สันติ  อัศวพลังชัย    นพ. ประดิษฐ์ ประทีปวณิช  (เช้า)  นพ. สันติ  อัศวพลังชัย (เช้า)
นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์  (เช้า) 
สุขภาพเท้า/เวชศาสตร์ฟื้นฟู/ฝังเข็ม
  พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์   นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์       พญ. ปิยะภัทร พัชรวิวัฒน์พงษ์  (บ่าย)   
กายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่ตรวจ : ศรีสังวาลย์ ชั้น 4
เปิดให้บริการ : **นัดเฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์ระบุตรวจเท่านั้น**