คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ตรวจสอบแพทย์แจ้งงด/ออกเพิ่มพิเศษ
 
-   
 
วัน/เดือน/ปี แพทย์แจ้งงด แพทย์แทน แพทย์ออกเพิ่มพิเศษ คลินิกเฉพาะโรค สถานที่ตรวจ
25/6/2561 นพ. สนทรรศ   บุษราทิจ     คลินิกจิตเวช(ผู้ใหญ่)  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7 
25/6/2561 นพ. ณัฐเชษฐ์  เปล่งวิทยา     เบาหวาน ธัยรอยด์ ต่อมไร้ท่อ  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2/ชั้น 3/ชั้น 4(499) และศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 (บางส่วน) 
25/6/2561 พญ. ภัทนี   สามเสน     คลินิกจักษุ  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 
25/6/2561 นพ. ยงยุทธ   ศิริวัฒนอักษร     ศัลยศาสตร์ทั่วไป  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 และ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 (บางส่วน) 
25/6/2561      นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง   คลินิกหน่วยผู้มีบุตรยาก  อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 6 
25/6/2561      นพ. สมสิญจน์ เพชรยิ้ม  คลินิกหน่วยผู้มีบุตรยาก  อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 6 
25/6/2561      พญ. อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์   คลินิกหน่วยผู้มีบุตรยาก  อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 6 
25/6/2561 นพ. ปรัญญา   สากิยลักษณ์     ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก  ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4