: :
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 และการแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2560

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม...งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

เรื่อง ­­SMART Organization for Sustainability : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

ทางงานพัฒนาคุณภาพขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1. กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

2. รายละเอียดการเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

3. แผนที่โรงพยาบาลศิริราช

 

- การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการจัดทำโปสเตอร์

1.ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าของหน่วยงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ  (มิใช่เอกสารของโครงการติดดาว)

2. ขั้นตอนการทำ POSTER นำเสนอความก้าวหน้าของหน่วยงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ (มิใช่เอกสารของโครงการติดดาว)

3.รูปแบบการทำ Poster พร้อมจัดจะพิมพ์ (มิใช่เอกสารของโครงการติดดาว)

 

 - ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2560 พร้อมขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

                “ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานของท่านที่ได้รับรางวัลฯ” ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2560 พร้อมทั้ง download แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ (เอกสาร 1-4)  และส่งกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 หรือ e-mail : siriraj.ha@gmail.com  ภายในวันที่  1 – 15 สิงหาคม 2561  เพื่อจัดทำโล่ฯ และเช็คเงินรางวัลฯ พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมพิธีในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ต่อไป

- การจัดทำPoster นวัตกรรมที่ได้รางวัลฯ

ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2560
ประเภทหน่วยงานดีเด่น

01. นง.3 - หน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม QF61
02. นง.2 - หน่วยงานดีเด่นดาวทอง QF61
03. นง.1 - หน่วยงานดีเด่น QF61

ประเภทนวัตกรรมดีเด่น

01.นว.F - นวัตกรรม Lean ประเภททีมสหสาขา QF61
02.นว.E - นวัตกรรม Lean ประเภทหน่วยงาน QF61
03.นว.D - นวัตกรรม UM ประเภททีมสภสาขา QF61
04.นว.C - นวัตกรรม UM ประเภทหน่วยงาน QF61
05.นว.B - นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา QF61
06.นว.A - นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน QF61
เอกสารประกอบ  : 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 6/9/2561 - 7/8/2561
update : 5/9/2561 21:25:57

  <<Back